A. chevalieri var. multiascosporus

Contentious not verified: 

n

Reference (original paper): 

Nakazawa et al.

Taxonomic family: 

Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Eurotiomycetes, Eurotiomycetidae, Eurotiales, Trichocomaceae, Aspergillus, Aspergillus chevalieri

Currently accepted name (anamorph) *Format Aspergillus speciesname*: 

Eurotium chevalieri

Index fungorum: 

493814

Mycobank: 

493814