Aspergillus spp. BH4

Term-Summary (species name) Format: Aspergillus species: 

Reference (original paper): 

Study on the secondary metabolites of sponge-​associated fungus, Aspergillus sp BH4. Fang, Yuchun; Jiang, Renji; Zhu, Tianjiao; Zhang, Min; Zhu, Weiming; Gu, Qianqun. Zhongguo Haiyang Daxue Xuebao, Ziran Kexueban (2006), 36(4), 627-630

New Metabolites: