Fungal Duyarlılığı Olan Şiddetli Astımlı Hastalarda Oral Antifungal Tedaviye İlişkin Randomize Kontrollü Çalışma Fungal Astım duyarlılığı çalışması (FAST) çalışması

Author: 

David W. Denning, B. Ronan O’Driscoll, Georgina Powell, Fiona Chew, Graham T. Atherton, Aashish Vyas, John Miles, Julie Morris and Robert M. Niven
Randomized Controlled Trial of Oral Antifungal Treatment for Severe Asthma with Fungal Sensitization Am J Respir Crit Care Med Vol 179. pp 11–18, 2009 Originally Published in Press as DOI: on October 23, 2008’den Türkçe’ye çevrilmiştir

Abstract: 

Gerekçe: Şiddetli astımı olan bazı hastalar bir veya daha fazla sayıda mantara karşı immünolojik olarak duyarlıdırlar, bu fungal duyarlılık ile birlikte görülen şiddetli astım olarak kategorize edilen bir klinik antitedir (FDŞA). FDŞA’nın antifungal tedaviye yanıt verip vermediği bilinmemektedir.

Amaçlar: FDŞA’nın oral itrakonazol’e yanıtını değerlendirmek.

Yöntemler: Deri prick testi veya spesifi k IgE testi ile yedi mantardan en az birine karşı duyarlı olduğu saptanan şiddetli astımlı hastalar çalışmaya alındı. Hepsinin total IgE’leri 1000 İÜ/ml’den azdı ve Aspergillus presipitinleri negatifti. Oral itrakonazol (günde iki kez 200mg) veya plasebo ile 32 hafta süreyle tedavi edildiler ve 16 hafta süreyle izlendiler.

Ölçümler ve Ana Sonuçlar: Birincil hedef Astım Yaşam Kalitesi Sorgulama formu (AYKS) skorundaki değişiklikti; rinit skoru, total IgE ve solunum fonksiyonları ikincil hedefl erdi. Çalışmaya elli sekiz hasta alındı; bunların %41’i geçen yıl hastaneye yatırılmıştı. Başlangıç dönemindeki ortalama AYKS skoru 4,13 idi (1-7 arasında değişmekteydi). AYKS skorunda 32. haftadaki düzelme, (%95 güven aralığı) antifungal grubunda +0,85 (0,28, 1,41), plasebo grubunda ise -0,01 (-0,43, 0,42) idi (P = 0,014). Rinit skoru antifungal grubunda düzelme gösterirken (-0,43) plasebo grubunda kötüleşti (+0,17) (P = 0,013). Sabah ölçülen pik akım (peak fl ow) antifungal grubunda iyileşme gösterdi (20,8 L/dakika, P = 0,028). Total serum IgE antifungal grupta azaldı (-51 IU/ml) ama plasebo grubunda arttı (+30 IU/ml) (P = 0,001). Ciddi yan etki gözlemlenmedi, ancak beşi antifungal gruptan olmak üzere, yedi hastada ilacın kesilmesini gerektiren yan etkiler meydana geldi.

Sonuçlar: FDŞA’nın hastaların yaklaşık %60’ında yaşam kalitesinde büyük iyileşmeler olması nedeni ile oral antifungal tedaviye yanıt vermektedir. Klinik çalışma www.controlled-trials.com sitesine kaydedilmiştir (ISRCTN61552714).

Anahtar kelimeler: Aspergillus; Cladosporium; Candida; Alternaria; Penicillium